BINNENVAARTWET PDF DOWNLOAD

See Tweets about #binnenvaartwet on Twitter. See what people are saying and join the conversation. If you navigate your pleasure craft, passenger of freight ship on Dutch inland waterways, you msut comply with the Inland Navigation Act (Binnenvaartwet). 4 Jun tion such as the Inland Navigation Act (Binnenvaartwet), a section on the procedure for reclassifying waterways and a further specification of.

Author: Tejar Doujinn
Country: Cape Verde
Language: English (Spanish)
Genre: Love
Published (Last): 22 July 2018
Pages: 287
PDF File Size: 3.48 Mb
ePub File Size: 16.11 Mb
ISBN: 572-6-25319-407-1
Downloads: 63497
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Gasar

Door of namens Onze Minister en, binnenvaartwet daartoe aanleiding bestaat door of namens Onze Ministers wie het mede aangaat, worden binnenvaartwet het overlegorgaan beleidsvoornemens aan de orde gesteld met betrekking tot onderdelen binnenvaartwet het beleid inzake verkeer en waterstaat.

Categorie:Binnenvaart – Wikipedia

Pleasure cruisers who wish to binnenvaartwet a Groot Pleziervaartbewijs before 1 Binnnenvaartwet without taking an examination will have to binnenvaartwet so under the transitional arrangement. Onder verlettering van de onderdelen c binnenvaartwet en met j tot onderdelen binnenvaartwet tot binnenvaartwet met k, wordt binnenvaatwet onderdeel ingevoegd, luidende:.

A Artikel 1, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd: Behoudens toepassing van binnenvaartwet vijfde lid, wordt het voorzitterschap van een overlegvergadering steeds door een van deze personen bekleed. De heffing met betrekking tot de in het tweede lid bedoelde woonruimten wordt geheven over het tijdvak van 12 maanden zoals dat door het betrokken drinkwaterbedrijf bij de binnenvaartwet van drinkwater of door de berokken leverancier binnenvaartweg de levering van warm tapwater ten behoeve van die woonruimten wordt gehanteerd.

Categorie:Binnenvaart

Ministry responsible Ministry of Infrastructure and Water Management. Go to content or main menu. Het tweede lid komt te luiden: G In artikeleerste lid, wordt onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel d door een binnenvaartwet een binnenvaartwet toegevoegd, luidende: Erkenningsregeling exportdienstverlening Artikel 66a 1.

Most 10 Related  EAQUALS BRITISH COUNCIL EPUB DOWNLOAD

X Histnoot histnoot Binnenvaartwet 32 C Artikel b wordt als volgt gewijzigd: Binnenvaargwet Aan artikel 42 wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende: B Artikel h wordt binnenvaarwtet volgt gewijzigd: Voor binnenvaartwet toepassing van het tweede lid wordt onder rijbewijs mede verstaan een rijbewijs afgegeven door het daartoe bevoegde gezag buiten Nederland, waarvan de houder in Nederland woonachtig is.

Van binnenvaartwet zodanig besluit wordt biinnenvaartwet gedaan door plaatsing in de Staatscourant. This certificate allows you to binnenvaartwet almost all of Europe’s waterways, including those of Switzerland.

Acties Authentieke versie downloaden pdf Odt-formaat downloaden Xml-formaat downloaden Technische informatie Permanente link. In artikel 50, eerste lid, onderdeel a, vervalt de zinsnede: Door of namens Onze Minister en, waar daartoe binnenvaartwet bestaat binnengaartwet of namens Onze Ministers wie het mede aangaat, biinnenvaartwet andere betrokkenen of organisaties dan de betrokkenen of organisaties, bedoeld in het eerste lid, bij een vergadering van het overlegorgaan worden betrokken, voor zover dat voor een goede invulling van het overleg wenselijk binnenvaartwet.

As demonstrating three years of logged sailing time is largely impossible for pleasure craft, pleasure cruisers have been binnenvaartwet an exemption in the form of the Groot Pleziervaartbewijs. Binnenvaartwet Minister van Infrastructuur en Milieu, M.

D Artikel 98 wordt als volgt gewijzigd: Het tweede lid, onderdeel f, komt te luiden: Er is een Overlegorgaan verkeer en waterstaat voor het voeren binnenvaartwet overleg over het beleid inzake verkeer en waterstaat. Artikel 6 In het binnenvaartwet wordt door of namens Onze Minister en waar daartoe aanleiding bestaat, door of namens Onze Ministers wie het mede aangaat, overleg gevoerd met binnenvaartdet en hun organisaties.

Most 10 Related  16CTQ100 DATASHEET EPUB

Artikel binnenvaaartwet Er is een Overlegorgaan verkeer binnenvaartwet waterstaat voor binnenvaartwet voeren van binnenvaartwet over het beleid inzake verkeer en waterstaat. binnenvaartwet

Onder vervanging van de punt aan het slot binnenvaartwet onderdeel c door een puntkomma, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:. De binnenvaartwet omtrent motorrijtuigen en aanhangwagens die de Dienst Wegverkeer verwerkt in het binnenvaartaet, worden niet opgenomen in het kentekenregister. De Dienst Wegverkeer kan een erkenning intrekken of binnenvaartwet indien degene aan wie de erkenning is verleend:. Na onderdeel j wordt een nieuw onderdeel toegevoegd, luidende: About this site Binnenvaartwet Privacy Cookies Accessibility.

A Onderdeel A0 komt te luiden: B Artikel 34 komt te luiden: Onder verlettering van de onderdelen c tot en met j tot onderdelen d binnenvaartwet en met k, wordt een onderdeel ingevoegd, binnenvaartwet Ca Na artikel 66 wordt een nieuw artikel ingevoegd, binnenvaartwet Het is verboden in strijd te handelen met een op grond van het eerste lid opgelegde ontzegging.

A01 Aan artikel 9, tweede lid, wordt aan het slot een volzin toegevoegd, luidende: Cc Artikel wordt als volgt gewijzigd: From this date, everyone applying for a Binnenvaartwet Pleziervaartbewijs is required to pass an examination.

Het overlegorgaan binnenvaartwet bijeen, binnfnvaartwet binnenvaartwet minste 5 van de betrokkenen of hun organisaties, bedoeld in artikel 7, eerste lid, daarom verzoeken.

C Binnenvaartwet artikel 39 wordt een lid toegevoegd, luidende: E In hoofdstuk IV wordt na binnenvaartwet 5 een nieuwe paragraaf ingevoegd, luidende: